Bemutatkozás

A KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA BEMUTATÁSA

1. Óvodatörténet

 A községben intézményünk egyetlen óvodaként mûködik, melynek beindítása 1953-ra vezethetõ vissza. Ekkor még egy csoporttal mûködött az óvoda. Az intézmény 3371 m2 alapterületû ingatlanon helyezkedett el, beépített alapterülete 461 m2, amelyen két épület állt. A régi épület nem óvodai célra épült, 1892-ben. Kezdetben csendõr- és rendõrlaktanya volt, majd magtár és tejcsarnok.

1977. szeptemberétõl a gyermekek nevelése két csoportban történt.
1979. februárjában került átadásra községünkben az új óvodai épület. Ebben az épületben nyert elhelyezést két csoportszoba, a hozzá tartozó helyiségekkel, valamint egy 150 adagos fõzõkonyhával. Ez az épület 1991-ben újabb csoportszobával bõvült. A három csoportszoba 75 férõhellyel mûködött. A nagyobb arányú felújítások ellenére az épületek állaga folyamatosan romlott, életveszélyes állapotba kerültek.

A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történõ óvodai nevelését az Általános Iskolában, a Tsz-iroda épületében kialakított helyiségekben valósítottuk meg. A Községi Önkormányzat vezetõsége mindent megtett annak érdekében, hogy a felnövekvõ nemzedék korszerû, minden igényt kielégítõ környezetben nevelkedjen.

Sikeres pályázatának köszönhetõen az intézmény 2007. szeptemberétõl a jelenlegi létesítményben folytathatja nevelõ-oktató munkáját.

A telek területe: 3371 m2, a beépített alapterület: 867 m2. Az épület tetőtér beépítéssel szolgálja az intézménybe járó gyermekek és dolgozók mindennapi nevelő-oktató munkáját.

 2. A társadalmi környezet jellemzői

A település Észak-Kelet Nyírségi kistájegység déli területén helyezkedik el. Kántorjánosi a mátészalkai kistérség 26 településének egyike. A község az elmaradott települések közé sorolható. A település lakossága 2180 fő, melyből 60% a roma nemzetiségi csoporthoz tartozik. A községben a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat. Az általa fenntartott és működtetett intézmények: Polgármesteri Hivatal, Kántorjánosi Csicsergő Óvoda, Egészségügyi ellátó rendszer (orvos, védőnő), Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény.  A községben továbbá egy általános iskola (Kántorjánosi Református Általános Iskola) működik.
Az önkormánzaton kívül az egyházak is bekapcsolódtak a házi segítségnyújtásba, gondozásba és néhány kereskedelmi egység folytat még foglalkoztatási tevékenységet. A lakosság többsége növénytermesztéssel, illetve gyümölcstermesztéssel foglalkozik, ami természetesen a megélhetést nem biztosítja. Néhányan a közeli városban keresnek munkalehetőséget.

 A településen igen magas a munkanélküliek száma, az önkormányzat a közmunka programokkal igyekszik minél több munkanélküli számára biztosítani a munkalehetőséget- ezáltal a családok megélhetését-, az életszínvonal javítását.
Községünk gazdasági, társadalmi szempontból elmaradatott, melynek mutatói közvetlenül meghatározzák településünkön a családok mindennapi életfeltételeit.
"A család egészsége a felnövekvő gyermek lelki egészségének döntő tényezője."
A kedvezőtlen családi háttérrel rendelkező gyermekek száma igen magas a településen, amely összehangolt együttműködésre készteti a gyermek és ifjúságvédelemben közreműködő különböző szakembereket, szereplőket.

 3. Kántorjánosi Csicsergő Óvoda bemutatása

3.1. Az intézmény jogállása és legfontosabb adatai:

Költségvetési szerv megnevezése: Kántorjánosi Csicsergő Óvoda
Székhelye:                                         4335 Kántorjánosi, Arany János utca 38.
Közfeladata:                                       A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési feladat ellátása: óvodai nevelés.
Fenntartó neve és székhelye:            Kántorjánosi Község Önkormányzata 
                                                           4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos utca 14.

Irányítószerv neve, székhelye: Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
                                                  4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos utca 14.
Az intézmény típusa:                Óvoda. Az intézmény szakmailag önálló jogi személy.
OM azonosító:                           200251
Csoportok száma:                    4
Maximális gyermeklétszám:     120 fő

3.2. Intézmény szakmai alaptevékenysége: 

Óvodai nevelés – a gyermek két és féléves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrált nevelése:
a.) különleges bánásmódot igénylő gyermek:
a.a) aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján: sajátos nevelési igényű gyermek.
A sajátos nevelési igényű gyermek közül az intézmény ellátja:

 • enyhe értelmi fogyatékos,
 • beszédfogyatékossággal küzdő,
 • pszichés fejlődési zavarral küzdő (ezen belül tanulási zavarral küzdő-, ilyen a dislexia, disgráfia, discalculia, továbbá figyelemzavarral küzdő, valamint magatartásszabályozási zavarral küzdő).

a.b.) aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján: beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek.
a.c.) kiemelten tehetséges gyermek.

b.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált óvodai nevelése, óvodai fejlesztőprogram alkalmazása.

Óvodai nemzeti kisebbségi, etnikai nevelési feladatok ellátása – magyar nyelven.

3.3. Tárgyi feltételek:

Óvodánk korszerû - négycsoportos, 120 férõhelyes - intézmény, amelyben logopédiai foglalkoztató, orvosi és elkülönítõ szoba került kialakításra. Minden csoportszobához külön öltözõ és mosdó tartozik.
Tornaszobával, differenciált foglalkoztatásra alkalmas külön szobával is rendelkezünk.
Az épület bal oldalán szociális helyiségek, felnõtt öltözõ és étkezõ, melegítõ konyha, a tetõtérben nevelõtestületi szoba, vezetõi iroda és egyéb szociális helyiségek helyezkednek el.

Az épületet körülölelõ udvar játszóhelyei, felszerelései kitûnõ lehetõséget biztosítanak a mozgásfejlesztésre, a gazdag, sokszínû játékra és a munkatevékenységekre.
Az épület korszerûségét nemcsak a komfortossága, hanem a berendezése és felszereltsége is mutatja. Négy modernül és korszerûen berendezett csoportszobában folyhat a nevelés. A színvonalas szakmai munka elengedhetetlen feltételeként megteremtõdött a választékos eszköz és felszerelés biztosítása.

Természetesen az intézmény kihasznál minden pályázati lehetõséget, amelybõl folyamatosan fejleszti eszközeit, segíti az intézmény eredményesebb mûködését.
Az intézmény külsõ, belsõ esztétikája igen jó feltételeket teremt az idejáró gyermekek óvodai életéhez.

3.4. Személyi feltételek:

Az óvodapedagógusoknak helyzetüknél és képzettségüknél fogva kiemelt szerepük és felelősségük van a nevelés során. Tudatos és eredményes pedagógiai munkát folytatnak annak érdekében, hogy az intézménybe járó gyermekek esélyt kapjanak személyiségük kibontakoztatására.

 Elsődleges feladatunknak tartjuk:

 • személyiségfejlesztő,
 • tehetséggondozó,
 • felzárkóztató programok szervezését.

Céljaink és feladataink teljesülése érdekében kötelességünknek tartjuk a megfelelő minőségű és óvodatartamú óvodáztatást.
Szükségesnek tartjuk, hogy a gyermekek minél korábbi életkorban (2,5-3 év) és minél több időt töltsenek óvodánkban.
Ennek érdekében a családokkal való kapcsolattartásunkat még szorosabbá és intenzívebbé tesszük.

A nevelőtestület szakmailag jól felkészült, pedagógiai megújulásokra törekvő óvodapedagógusokból áll, akikre jellemző az ön- és továbbképzés.

 • Közoktatási vezetõ és szakvizsgázott pedagógus: 2 fõ
 • Differenciáló fejlesztõ pedagógiai ismeretek kiemelt tanulmányi terület: 2 fõ
 • Óvodapedagógus: 3 fő

Az óvodapedagógusok munkáját - szükség esetén - speciális szakemberek segítik:

 • Pszichés eredetû problémák kezelése, nevelési tanácsadás (pszicho- és gyógypedagógus)
 • Nyelv- és beszédfejlesztés (logopédus)
 • Fejlesztõ pedagógiai foglalkozás (fejlesztõ pedagógusok). 

Az intézményben dolgozó közalkalmazottak száma összesen: 13 fő. Ebből:

 • nevelő- és oktató munkát végző óvodapedagógus: 6 fő
 • nevelő- és oktató munkát közvetlenül kisegítő dajkák: 4 fő
 • pedagógiai asszisztens: 3 fő

3.5. A gyermeklétszám alakulása a 2022/2023-as nevelési évben:

Óvodánk egész napos nyitva tartással, felmenõrendszerben, 4 csoportban neveli a 2,5-3-7 éves korú gyermekeket.
Férõhelyek száma: 120 fõ

A 2022/2023-as nevelési évre a beírt gyermekek száma: 98 fõ
(októberi statisztikai adatok alapján)
Összesen: 98 fõ
- ebbõl:
47 fõ magyar származású
51 fõ roma nemzetiségi csoporthoz tartozó
37 fõ hátrányos helyzetû
10+2 fõ halmozottan hátrányos helyzetû 
 
Ingyenes étkeztetésre jogosultak száma: 98 fő

 A csoportok alakulása:

Csoportok Gyermeklétszám Magyar Roma
Gyvk HH HHH Gyvk HH HHH
Kiscsoport 23 fő 8 fő 5 fő --- 7 fő 4 fő 1 fő
Középső csoport 22 fő 6 fő 3 fő 1 fő 7 fő 5 fő +1 fő
Nagycsoport I. 24 fő 5 fő 4 fő 1 fő  8 fő 6 fő 2 fő
Nagycsoport II. 29 fő 5 fő 2 fő 2 fő 17 fő 8 fő 3+1 fő
Összesen 98 fő 24 fő 14 fő 4 fő 34 fő 23 fő 6+2 fő
Csoportok Gyermeklétszám Magyar Roma
Kiscsoport (Pillangó csoport) 23 fő  14 fő    9 fő
Középső csoport (Nyuszi csoport) 22 fő  11 fő  11 fő
Nagycsoport I. ( Micimackó csoport) 24 fő    9 fő  15 fő
Nagycsoport II. (Katica csoport) 29 fő  13 fő  16 fő
Összesen 98 fő  47 fő  51 fő